Zelfsturing? Graag wat méér nuance!

Voor maximale impact hebben wij verschillende vormen ontwikkeld:

Zelf Initiërend team:

Deze teams werken samen gericht aan het vergroten van het zelf creërende vermogen. Centraal staat o.a.:

 • Als team initiatieven formuleren, voor zowel de individuele als teamcontext;
 • Focus op eigen werksituatie én die van het team als geheel;
 • Grote mate van inspraak en vrijheid in de implementatie;
 • Competentieontwikkeling: inzet van creativiteit, ervaringsbasis en samenwerking;
 • Rol Teamcoach: stimulerend, overleggend, richting gevend in besluitvorming.

Zelf Coördinerend team:

Zelf coördinerende teams zetten vervolgstappen in de breedte en in de diepte richting zelfsturing:

 • Meer verantwoordelijkheid m.b.t. regeltaken buiten de eigen werkzaamheden;
 • Team in grote mate verantwoordelijk voor dagelijkse workflow;
 • Overleggen, evaluaties en workflow aanpassingen door team zelf gestuurd;
 • Rol Teamcoach: coachend, input gevend vanuit tactische organisatiedoelen, structurerend.

Zelf Sturend team:

In deze fase heeft het team een grote mate van vrijheid met focus op:

 • Naast regeltaken worden óók bestuurlijke taken door het team opgepakt;
 • Team coördineert, evalueert en stuurt autonoom de eigen prestaties;
 • Team stelt autonoom de individuele en teamdoelen vast (in lijn met organisatiedoelen);
 • Rol Teamcoach: faciliterend, verbinder tussen team en andere afdelingen/stakeholders.

Dit betekend dat teams verschillende stadia doorlopen voordat zij uiteindelijk zelfsturend worden:

zelfsturing slide 6

Concreet houdt dit in dat teams, afhankelijk van de individuele en teamontwikkeling, steeds meer taken ‘overnemen’:

zelfsturring slide 2

Een van de instrumenten die we hiervoor inzetten is de ‘regeltaken-matrix’:

zelfsturing slide 5

 

Gepubliceerd in de categorie: Organisatie & cultuurverandering, Teamcoaching & ontwikkeling