Rendement op ontwikkelbudget vergroten? Juist Nu!

De tijd van het inhuren van een buro is wat ons betreft echt verleden tijd! Het rendement van ontwikkelbudgetten kan substantieel vergroot worden met de volgende principes:

 • eigen verantwoordelijkheid van medewerkers over hun ontwikkeling;
 • van 'trainen' naar geïntegreerd 'leren en ontwikkelen';
 • inzetten van álle aanwezige kennis en talenten van de organisatie zelf;
 • managers die zélf constant in ontwikkeling zijn en medewerkers aanzetten hetzelfde te doen.

Deze principes resulteren in de volgende succesfactoren

effectief ontwikkelbudget

1. Denk in businessdoelen in plaats van in trainingsdoelen

Bij het organiseren van trainingen ligt de nadruk vaak op welke competenties en talenten medewerkers moeten ontwikkelen. Echter, brengen ze het ook in de praktijk en leidt dit daadwerkelijk tot het behalen van de gestelde (business) doelen? De transfer wordt substantieel vergroot door de volgende stappen:

 • Bepaal het (business)doel: bv. verhogen klanttevredenheid, rendement, salesvolume;
 • Creëer focus: bepaal concrete en eenvoudig meetbare KPI's
 • Gedragsankers: welk gedrag bij medewerkers, het team én betrokken managers is nodig?

Kortom, focus op de uiteindelijke resultaten ‘on the job’ in plaats van de resultaten ‘end of class’.

En…………de tijd van 'bij de hand genomen worden' in een 'door HR gemaakt ontwikkelprogramma' resulteert niet in intrinsiek gemotiveerde deelnemers. Enkele overwegingen:

 • laat deelnemers motiveren waarom ze aan ontwikkelprogramma's deel wíllen nemen;
 • laat deelnemers zelf (onderdelen van) het programma samenstellen op basis van hun eigen behoeften;
 • zet de kennis van deelnemers in door hen zelf programmaonderdelen te laten verzorgen;
 • Laat medewerkers zelfstandig over het ontwikkelbudget beslissen.

2. Creëer een integraal 'verbetersysteem'

Om gedrag van medewerkers succesvol én blijvend te verbeteren moet een context wordt gecreëerd waarin medewerkers daadwerkelijk in staat worden gesteld om aan de verwachtingen te gaan voldoen. Enkele voorbeelden:

 • Visie: is 'contant ontwikkelen' opgenomen in de toekomstvisie van de organisatie?Management: is de managementstijl voorwaarde scheppend? Veranderen managers mee?Systemen: zijn de systemen ingericht om gelegenheid te creëren voor nieuw gedrag?Procedures: zijn procedures rond bv. beloning, verzuim, promotie en beoordeling in lijn?

3. Ontwerp het gehele businesstraject

Een succesvol businesstraject bestaat niet uit het organiseren van 'trainingen'. Voor een traject dat daadwerkelijk tot resultaat leidt zijn bijvoorbeeld de volgende stappen nodig:

 • Committment: deelnemers, managers en externen committeren zich aan de doelen;
 • Verwachtingen: heldere verwachtingen over de gewenste veranderingen in houding en gedrag;
 • Follow-up: voldoende budget voor ondersteuning van deelnemers én leidinggevenden;
 • Verankering: evaluatiemomenten en KPI-metingen zijn ingericht en vastgesteld.

4. Transfer naar de praktijk

Development en praktijk moeten volledig geïntegreerd zijn door:

 • Aantal interventies: veranderen kost tijd, liever méér korte interventies dan één enkele lange;
 • Herkenbaarheid: gebuik herkenbare cases en -oefeningen in de ontwikkelsessies;
 • Management: betrek de direct leidinggevenden bij het opstellen van het trainingsprogramma;
 • Eigen input: deelnemers leveren input zoals voorbeelden, praktijkcases enzovoorts;
 • Persoonlijk leiderschap: deelnemers evalueren en meten zelf impact op de doelen en KPI's.

5. Ondersteun de deelnemers in de transfer

Na de training hebben deelnemers aanmoediging en ondersteuning nodig om in praktijk te brengen wat ze geleerd hebben en hun comfort-zone te vergroten. Dat kan op allerlei manieren zoals:

 • Top-of-mind: meerdere reminders sturen om de ontwikkelfocus top-of-mind te houden;
 • E-learning: bied e-learning aan (met name voor kennisdoeleinden);
 • Coaching: ruim budget in voor (e-)coaching;
 • Grouptransfer: laat deelnemers in groepen werken aan de gestelde (business)doelen.

6. Betrek management bij de transfer

De grootste succesfactor voor de transfer naar de praktijk is de betrokkenheid van de leidinggevenden. Zij kunnen de deelnemers motiveren en zorgen voor een klimaat waarin leren, ontwikkelen en de koppeling naar de businessdoelen centraal staan. Ook kunnen zij de deelnemers erop aanspreken wanneer onvoldoende progressie geboekt wordt op zowel de gedragsverandering als de transfer naar de gestelde doelen. Zij moeten laten zien dat het buiten de eigen kaders treden belangrijk is en daarin zelf leidend zijn!

Gepubliceerd in de categorie: Talent Development